Pún chām goân-té sī ēng Hôa-gí siá--ê; tng teh Tâi-gí-hòa m̄-koh iáu bōe oân-sêng. (siōng-sè)

潮州線:1929年至1939年間驛別乘降人次

Hoat-piáu: 2014-12-09 iû P生
Siu-kái: 2017-08-31

以下的地圖與統計圖是1929年(昭和4年)到1939年(昭和14年)間潮州線鐵路上各車站的乘降人次。數據的出處是各年度的「鐵道部年報」。

這裡所用的「高雄」與「山下町」兩個車站的人次,包含了屬於縱貫線(與潮州線相接)的乘降數據。

潮州線的鋪設分成幾個部分:高雄至九曲堂一段是隨著縱貫線工程而在1907年(明治40年)開通;九曲堂至屏東一段是在三年後開始增建,並在1913年(大正2年)時完工;屏東以南路段的工程從1917年開始,經過五年時間,之後在1919年完成屏東至潮州段,以及在1923年完成潮州至溪州段。剩下的溪州以南路段,則因為財政緊縮而暫時中止。

到了1937年(昭和12年),溪州至枋寮(以及另外有溪州到東港)間的工程才又開始,並在1941年完工。

在1938年的《旅と運輸》雜誌上,曾刊有台鐵各驛的紀念章,其中也包含一些屬於潮州線的站點:

高雄驛鳳山驛九曲堂驛
出處:臺鐵スタンプ集【11】(旅と運輸;1938-05-15)
屏東驛潮州驛溪州驛
出處:臺鐵スタンプ集【12】(旅と運輸;1938-06-01)

有些驛名後來有所更動,包括原來的「高雄」一站在新高雄驛開始營業後(1941年6月22日),便改稱為「高雄港」。此外,1931年增設於縱貫線的「山下町」一站,在戰後改名為「壽山」;「溪州」則是現在的「南州」。

下面是1935年《臺灣鐵道旅行案內》所附的潮州線略圖:

黑線為潮州線與縱貫線,帶橫條紋的白線為其他會社經營的鐵路(如糖鐵),白線為自動車道(公路)。
參考資料:
  • 臺灣總督府交通局鐵道部 (1935)《臺灣の鐵道》。