Pún chām chá-chêng ê hō-miâ sī Datatakao, chit-má kái hō Le̍k-sú-oan; goân-té sī ēng Hôa-gí siá--ê; tng teh Tâi-gí-hòa m̄-koh iáu bōe oân-sêng. (siōng-sè)
"Kin-á-ji̍t" chhut-sì
梶原龍 1892
佐多萬之進 1881
金山賴弘 1885
木村源喜 1889
土居鶴雄 1886
林猪太郎 1899
前田龍雄 1899
樂滿金次 1903
中村八十一 1898
楊傳枝 1903
魏清德 1888 – 1964
大山綱隆 1902
何漢津 1895 – 1976
王乙金 1903
王昌盛 1891
蔡木成 1903
鄭老奎 1907
李泉 1888
梶豐 1902
余德卿 1872
青木文一郎 1883 – 1954
卓金水 1896
蘇育奇 1874 – 1952
"Kin-á-ji̍t" kòe-sin
陳螺 1898 – 1954

Sió-toān