Pún chām goân-té sī ēng Hôa-gí siá--ê; tng teh Tâi-gí-hòa m̄-koh iáu bōe oân-sêng. (siōng-sè)

游色嚴

Chòe-kīn kái-sin: 2017-09-10
Hō-miâ 游色嚴
(游色厳)
Chhut-sì 1900年9月10日
臺北州海山郡鶯歌街 (台北州海山郡鶯歌街)
Kòe-sin 1972年5月4日
  • 鶯歌街協議會員
Chham-chiàu
  • 1943-03-25. 臺灣人士鑑. 興南新聞社.
  • 鄭梅淑, 張勝彥 (2010) 鶯歌鎮志. 鶯歌鎮公所.