Pún chām goân-té sī ēng Hôa-gí siá--ê; tng teh Tâi-gí-hòa m̄-koh iáu bōe oân-sêng. (siōng-sè)

王受祿

Chòe-kīn kái-sin: 2017-09-09
Hō-miâ 王受祿
Chhut-sì 1893年1月17日
臺南州臺南市 (台南州台南市)
Kòe-sin 1977年9月9日
  • 回生醫院主
  • 臺南市協議會員
Chham-chiàu
  • 1943-03-25. 臺灣人士鑑. 興南新聞社.
  • 2005-05-20. 線上臺灣歷史辭典. 遠流出版/智慧藏學習科技.