Pún chām goân-té sī ēng Hôa-gí siá--ê; tng teh Tâi-gí-hòa m̄-koh iáu bōe oân-sêng. (siōng-sè)

Kài-siāu

Pún chām ê chok-chiá sī Lí Pí-tek, siā-hōe-ha̍k sek-sū. Chia ê lōe-iông chú-iàu sī koan-hē Tâi-oân ê le̍k-sú, pau-koat thóng-kè chu-liāu ê sī-kak-hòa, kò-pia̍t bûn-pún ê tián-sī, koh ū jîn-bu̍t sió-toān téng khoán.

Nā ū jîn-hô ê ì-kiàn he̍k-chiá būn-tê, ia̍h sī bé thó-lūn tāi-chì, thang keng-kòe email lâi liân-lo̍k.

Ū chi̍t kóa 2014 nî 3 goe̍h chìn-chêng ê kū bûn-chiuⁿ in-ūi lōe-iông bô chē, í-keng sóa tiāu.

Tùi 2017 nî 8 goe̍h 29 khai-sí, chia ê kài-bīn ē chiàm-chhù kái-ōaⁿ chò sú-iōng Pe̍h-ōe-jī ûi chú ê Tâi-gí bûn-jī. Í-āu lōe-iông mā ē kái ēng Tâi-gí lâi su-siá.