Pún chām chá-chêng ê hō-miâ sī Datatakao, chit-má kái hō Le̍k-sú-oan; goân-té sī ēng Hôa-gí siá--ê; tng teh Tâi-gí-hòa m̄-koh iáu bōe oân-sêng. (siōng-sè)

Koan-hē Tâi-gí ê siá-hoat kap pún chām ê bī-lâi

Tùi 2017 nî 8 goe̍h 29 khai-sí, góa tng teh kā chia ê kài-bīn kái-ōaⁿ chò sú-iōng Pe̍h-ōe-jī ûi chú ê Tâi-gí bûn-jī. Í-āu lōe-iông mā ē kái ēng Tâi-gí lâi kì-su̍t. Chá-chêng í-keng hoat-piáu ê pō͘-hūn, to̍h bô it-tēng ē kái-sin.

Chia sú-iōng Lô-má-jī ûi chú ê siá-hoat, lām Hàn-jī ê pí-lē bô it-tēng, it-poaⁿ sī oân-choân ēng Lô-má-jī, ia̍h ū-sî Hàn-jī chiàm tōa-hūn, chóng-sī phiau-tiám hû-hō kap chham-chiàu chu-liāu téng keh-sek, lóng sī chiàu Pe̍h-ōe-jī ê koàn-sì, to̍h sī chham-khó Eng-gí ê hong-sek. Lēng-gōa nā chhiūⁿ Hàn-jī ê lâng-miâ, tē-hō-miâ, chi̍t kóa cho͘-chit ê hō-miâ, khó-lêng ē ti̍t-chiap siá Hàn-jī.

Lí-sióng lâi kóng Jinshikan ê chu-liāu ài ē-tàng ēng Lô-má-jī chhâ-sûn, chóng-sī chit pō͘-hūn iáu bōe goân-sêng.

Tû-liáu giân-gí hē-thóng ê thè-ōaⁿ, góa mā ē kā chit-ê chām ê lōe-iông kái hiòng to-hong-bīn tì-sek lâi hoat-tián, bô koh chhiūⁿ chìn-chêng chú-iàu lóng sī le̍k-sú kap bûn-su hoan-e̍k.